Регионална фармацевтична колегия бургас
Промени Наредба №10
»
»
Промени Наредба №10

Обнародвана е промяна на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
ДВ брой: 44, от дата 10.6.2016 г.
§ 1. В чл. 4а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 6 в края се поставя запетая и се добавя „с изключение на информацията за INN по ал. 7“.
2. Създава се ал. 7:
„(7) Националната здравноосигурителна каса анализира и обобщава към 1-во или 16-о число от съответния календарен месец информацията за INN за лечение на заболяване, спадащо към някой от класовете болести от I клас до клас XVII включително по МКБ 10, които заемат водещо място (първите шест места) в структурата на смъртността по причини за умирания или в структурата на хоспитализираната заболеваемост, или в структурата на първично инвалидизираните лица в Република България за последните три години, за които в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ има повишено ниво на заплащане.“
На заседание на представителите на НЗОК и БФС, определени по реда на чл. 45 ал.15 от 330 , проведено по инициатива на представителите на БФС,  се обсъди въвеждането на 100 % реимбурсиране на лекарствени продукти за лечение на първична хипертония  ( I 10).
Контактните групи обсъдиха проекта за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. във връзка с въвеждането на 100 % реимбурсиране на лекарствени продукти за лечение на първична хипертония ( I 10).
Представителите на БФС посочиха, че е необходимо технологично време за настройка на софтуерните продукти, с които работят търговците на дребно (аптеките). Необходимо е да се актуализира функционалността на програмите като се реализира възможност един и същ лекарствен продукт да бъде с два различни кода по НЗОК и с различно ниво на реимбурсация в зависимост от МКБ кода на заболяването. Това налага промяна и в начина на въвеждане в складовата система на аптеките.
Представителите на БФС предлагат да бъде изготвено допълнително споразумение към индивидуалните договори с аптеките, в което да бъде обособена група лекарствени продукти с повишено ниво на заплащане, съгласно актуализация на Приложение 1 на ПЛС. Към настоящия момент това са 405 продукта, като се очаква и други МКБ да бъдат включени.
Водят се разговори с Надзорния съвет на НЗОК промените да бъдат в сила от 01 юли 2016г.

Позитивен лекарствен списък, Приложение № 1 
http://portal.ncpr.bg/registers/pages/register/list-medicament.xhtml