Регионална фармацевтична колегия бургас
ЗКНВП-промени
»
»
ЗКНВП-промени

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=104083
По-важни промени:
1. Контролът върху производството, преработването, вноса, износа, транзита, търговията, съхраняването, отчетността, пренасянето, превозването, употребата и рекламата на растенията и наркотичните вещества и препаратите от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3, както и върху лечението на лица, зависими от наркотични вещества се осъществява от инспекторите - лица с образователно-квалификационна степен магистър по медицина или дентална медицина, или фармация.
2. Отпада изискването за представяне на документ, издаден от съответния окръжен следствен отдел, удостоверяващ, че срещу заявителя - едноличен търговец, управителя или изпълнителния директор на юридическото лице, което е заявител, и срещу отговорния магистър-фармацевт по чл. 34 няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер
3. Отпада изискването да се представя документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя - търговец, че той не е обявен в несъстоятелност или, че не се намира в ликвидация;
4. Въведено е изискване за представяне  на удостоверение за вписване в националния електронен регистър на членовете на Българския фармацевтичен съюз - за магистър-фармацевти по чл. 34, както и за предоставяне на информация относно наложени наказания по реда на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и на Закона за здравето. Това удостоверение се издава служебно от БФС, като задължително условие е преди подаване на заявлението в МЗ да са актуализирани данните на фармацевта в регистъра на съответната РФК.
5. Определен е 30-дневен  срок за отстраняване на нередовности по документите към заявлението за издаване на лицензия.
6. Намален е срокът за издаване на лицензия от два месеца на 50 дни.
7. В лицензията се вписват местонахождението на аптеката, в която се извършва търговия на дребно, съхраняване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, номерът на разрешението за откриване на аптека, издадено по реда на ЗЛПХМ.
8. Без лицензия могат да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 лечебните заведения, в които няма открита аптека, висшите училища, осъществяващи лечебна и диагностична дейност съгласно чл. 2а от Закона за лечебните заведения, и здравните кабинети по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за здравето.