Регионална фармацевтична колегия бургас
ПОКАНА ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ На основание § 50, ал.2 от Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2018 Г.), Регионална здравна инспекция - Бургас свиква първото общо учредително събрание на помощник-фармацевтите, упражняващи професията на територията на област Бургас. Учредителното събрание на регионалната колегия на съсловната организация на помощник-фармацевтите, упражняващи професията на територията на област Бургас, ще се проведе на 13.03.2019 г. /сряда/ от 16,00 часа/. Регистрацията започва от 15,30 ч. в Аулата на административния корпус на „УМБАЛ-Бургас" АД, при следния дневен ред: 1. Избор на ръководни органи на колегията: - Председател на Управителен съвет; - членове на Управителен съвет; - членове на Контролна и Етична комисии; - делегати за първия конгрес на съответната съсловна организация. Първото общо събрание на регионалната колегия ще се председателства от директора на РЗИ - Бургас, който е без право на глас. » Прочети повече
ТВ СКАТ ТЕЛЕВИЗИЯ СКАТ 17.02.2019 г. "Ще останат ли аптеки в малките населени места?" » Прочети повече
ПРОТЕСТ ПРОТЕСТ Против настоящата лекарствена политика   » Прочети повече